Regulamin sklepu wykorzystującego dropshipping

Dropshipping Regulamin sklepu
Regulamin sklepu dropshipping. Poradnik dropshipping. Foto: ShotPrime via Canva

Jak napisać regulamin sklepu internetowego wykorzystującego dropshipping? Co należy zawrzeć w regulaminie, aby zabezpieczyć zarówno siebie, jak i swoich klientów?

Regulamin sklepu wykorzystującego logistykę dropshipping

Chciałbym, abyś temu tematowi poświęcił możliwie wiele skupienia. Ma on bowiem charakter nie tyle informacyjno-prawny, ile instruktażowy. Znaczna część właścicieli e-sklepów albo zleca napisanie regulaminu radcy prawnemu, albo kopiuje zaczerpnięte w sieci buble, co powoduje, iż w przypadku ewentualnego sporu na linii konsument – sprzedawca, sami nie wiedzą, na czym mają się oprzeć. A przecież regulamin e-sklepu jest swoistym instruktażem zarówno dla jego właściciela, jak i klientów. To właśnie regulamin określa jakie zasady i procedury panują w twoim sklepie. Jak masz prowadzić biznes, skoro nie umiesz określić tak ważnych kwestii?

Ponadto:

Z prawnego punktu widzenia regulamin sklepu internetowego to wzorzec umowy sformułowany jednostronnie przez sprzedawcę (m.in. dlatego może on podlegać kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych), a to zaś powoduje, że musisz poświęcić mu znacznie więcej uwagi, niż zapewne byś chciał.

Jeśli zaś twoja sakiewka wypchana jest srebrnikami i możesz pozwolić sobie na zapewnienie prawnej obsługi biznesu, możesz przejść dalej… niech inni zrobią to za Ciebie. W końcu delegowanie jest naturalną praktyką w biznesie.

Zwróć jednak uwagę na zabezpieczenie twoich interesów poprzez odpowiednie zapisy w regulaminie sklepu. Możesz w nim bowiem zawrzeć dosłownie wszystko, co tylko nie będzie ujęte w rejestrze klauzul niedozwolonych. Nie oznacza to jednak, że powinieneś nazbyt “kombinować” i utrudniać życie klientom – nie o to tu bowiem chodzi.

Dropshipping – regulamin sklepu internetowego. Czego wymaga prawo?

Po części wspomnieliśmy o tym w poprzednim temacie odnośnie obowiązków informacyjnych sprzedawcy internetowego. Abyśmy mogli uznać, iż nasz regulamin sklepu wykorzystującego np. logistykę dropshipping spełnia wszelkie przesłanki, aby go tak nazywać, musisz poinformować konsumentów o:

 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorstwa;
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 • sposobie i terminie zapłaty;
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 • obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
 • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 • istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 • kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
 • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Regulamin sklepu dropshipping. Zabezpiecz się!

Poniżej przedłożę ci prosty i całkowicie legalny sposób na zabezpieczenie twoich interesów w przypadku gdy korzystasz z dropshippingu. Ma on bowiem niezwykle duże znaczenie w sytuacji, gdy twój dostawca nie będzie w stanie zrealizować zamówienia, a klient zaś za wszelką cenę będzie dążył do jego realizacji. Większość sprzedawców staje wtedy w impasie tylko dlatego, że nie przyłożyli się odpowiednio właśnie do zapisów regulaminu. A wystarczy dodać zapisy w stylu:

 • Informacje znajdujące się w sklepie internetowym …………………………………. stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie Internetowym ……………………………. składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 • Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 • Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 • Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym/Konsumentem a sprzedawcą ten ostatni potwierdzi Kupującemu/Konsumentowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Kupującego/Konsumenta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Kupującemu/Konsumentowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

Jak widzisz, tego typu zapisy całkowicie eliminują ewentualne roszczenia konsumentów, w sytuacji gdy twój dostawca, z jakiegoś powodu nie może zrealizować danego zamówienia. Pamiętaj jednak, że jeśli będzie się to odbywało “notorycznie”, klienci mogą zrobić ci bardzo czarny PR w sieci, a to skończy się zapewne plajtą. Nie nadużywaj zatem, a jedynie zabezpieczaj. Klient nie jest Twoim wrogiem.

Poprzedni
stopy procentowe marzec 2022

Mocne uderzenie w kredytobiorców. Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

Następny
Gwarancja wkładu własnego

Polski Ład. Gwarancja wkładu własnego. Na czym polega i kto skorzysta?

Sprawdź także
Total
0
Share